SOFTWARE LICENSING AND SOFTWARE ASSET MANAGEMENT (SAM) CONSULTING

InfoExpert nudi uslugu uvođenja sistemskog pristupa u upravljanju softverskom imovinom i licencama primjenom preporuka ISO 19770 i pristupa koji omogućava usaglašenost sa strateškim inicijativama i informacionom bezbjednošću, te integraciju sa sveukupnim sistemom za upravljanje softverskim servisima.

Savremeno poslovanje zavisi od implementiranih informacionih sistema i primjenjenih softverskih rješenja koja predstavljaju važan organizacioni resurs. Održivost IS, uključujući nadogradivost i proširivost, zavisi od upravljanja softverskom imovinom i licencama (Software Asset Management - SAM). Međunarodni standard za upravljanje softverskom imovinom (ISO/IEC 19770) pruža okvir koji omogućava kvalitetno upravljanje softverom u skladu sa organizacionim zahtjevima, a usklađen je i sa standardom za upravljanje uslugama (ISO 20000, ITIL).

Pored pomenutih benefita, organizacije istovremeno ispunjavaju zakonske odredbe o autorskim pravima u segmentu računarskih programa i time izbjegavaju rizike od prekršajnih i krivičnih sankcija i sprečavaju nastanak posljedica na tehnološku infrastrukturu, poslovanje i reputaciju.

Paralelno sa uvođenjem SAM-a u saradnji sa svjetskim principalima - proizvođačima softvera, omogućavamo sagledavanje i dajemo preporuke u pogledu konsolidacije postojeće softverske i sistemske infrastrukture što može obezbjediti značajne uštede u izdvajanjima za softverske licence. Organizacije koje koriste SAM više ne troše novac na softver koji im nije potreban.

Takođe, obezbjeđujemo treninge i praktične radionice za organizacije radi izgradnje vlastitih kadrovskih kapaciteta za SAM. Ovi treninzi i radionice uključuju izradu SAM programa zasnovanih na najboljim praksama, načine proaktivnog i efektivnog upravljanje softverskom imovinom i uopšte povećanja efikasnosti IT, kontrole troškova i smanjenja povezanih rizika.