EU PROJECTS PREPARATION SUPPORT

InfoExpert pruža usluge podrške u izradi kvalitetnih projektnih prijedloga prema definisanim procedurama za finansiranje iz IPA II. Ovo uključuje pripremu specifikacija zahtjeva, tenderskih dokumenata, kao i podrške za provođenje projekata (primjenom EU Project Cycle Management – PCM metodologije). Paralelno sa pripremom projektnih prijedloga, u saradnji sa partnerima omogućavamo izgradnju kapaciteta organizacija u segmentima upravljanja EU projektima.

Evropska unija omogućava finansiranje i bespovratna sredstva putem fondova za veliki broj projekata i programa u različitim područjima. EU finansiranje je složeno pošto postoje brojne vrste programa kojima upravljaju različita tijela, kao i striktne procedure za obezbjeđivanje i korišćenje sredstava.

Za zemlje SEE regije sa statusima kandidata i potencijalnog kandidata interesantno je finansiranje putem EU Instrumenta predpristupne pomoći (The Instrument for Pre-accession Assistance) i mogućnost korištenja bespovratnih sredstava iz svih predviđenih područja (policy areas - 5) bez obzira na kandidatski status (novina u IPA II 2014-2020 u odnosu na IPA). 

Posebno interesantnim vidimo nastojanja u IPA II kojim se između ostalog stavlja akcenat na jačanje istraživačkih i inovacionih kapaciteta uključujući primjenu ICT-a u skladu sa strateškim ciljevima (Europe 2020) i potrebama podrške implementaciji EU tehničkih zahtjeva i standarda u različitim područjima.

Strateški pristup InfoExpert-a u promovisanju implementacije ICT rješenja (poslovni procesi-regulativa-strategija-ICT rješenja) omogućava usaglašenost sa pomenutim IPA II principima finansiranja što vidimo kao našu posebnu vrijednost.

Pored pripreme projektnih prijedloga i podrške za provođenje, obezbjeđujemo kvalitetnu uslugu izrade metodologija za implementaciju projekata ili pojedinih projektnih komponenti sa posebnim naglaskom na primjenu ICT. Takođe, podržavamo i pripremu specifikacije zahtjeva (Terms of References) projekata koji se finansiraju i putem drugih međunarodnih izvora finansiranja (WB, SIDA, USAID).